REGULAMIN UŻYTKOWANIA PLATFORMY HONOR

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2021 r.

 1. Regulamin

Niniejsze warunki korzystania (dalej „Regulamin”) mają zastosowanie do Użytkownika oraz do korzystania z Platformy Honor przez Użytkownika, znajdującej się pod adresem www.honor.com/pl/ (dalej „Platforma”), która jest platformą wirtualną stworzoną i utrzymywaną przez Honor Technologies (UK) Co.,Ltd, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii, której adres siedziby znajduje się pod adresem Landmark Office Space, 450 Brook Drive, Green Park, Reading, RG2 6UU, Wielka Brytania i której numer rejestracyjny to 13152943 (dalej „my”, „nasz”, lub „honor”), która obsługuje Platformę.

Korzystając z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz funkcjonalności udostępnianych Użytkownikowi w ramach Platformy jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DOWOLNYM POSTANOWIENIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU, NIE KORZYSTAJ Z PLATFORMY.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie Regulaminu pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmian w Regulaminie będzie oznaczało, że Użytkownik akceptuje zmiany i wyraża na nie zgodę. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na zmiany w Regulaminie, winien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Platformy.

Użytkownik rozumie, że możemy, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, odebrać Użytkownikowi dostęp do Platformy i/lub zablokować dostęp do Platformy przez Użytkownika w przyszłości, jeśli stwierdzimy, że Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem z Platformy.

 1. Inne warunki, które mogą mieć zastosowanie

Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do dostarczania naszych towarów lub usług, w tym wydarzeń, promocji lub innych podobnych funkcji, a także do określonych części lub funkcji Platformy, a wszystkie takie warunki stają się częścią niniejszego Regulaminu przez niniejsze odniesienie. Użytkownik zgadza się przestrzegać takich innych warunków. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a warunkami zamieszczonymi lub mającymi zastosowanie do określonej części Platformy lub do jakiejkolwiek usługi oferowanej na Platformie lub za jej pośrednictwem, w odniesieniu do korzystania z tej części Platformy lub określonej usługi obowiązują te ostatnie warunki.

 1. Konta i rejestracja


Korzystanie z niektórych funkcji i usług Platformy może wymagać uprzedniej rejestracji, w tym ustanowienia identyfikatora konta (np. Google ID), jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada. Użytkownik będzie zatem musiał zaakceptować warunki (regulamin) użytkowania i politykę prywatności Konta trzeciego.

Jeśli Użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny Użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi zachować te informacje w tajemnicy i poufności. Nie może ich ujawnić żadnej stronie trzeciej. Mamy prawo dezaktywować kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, niezależnie od tego, czy zostało wybrane przez użytkownika czy przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu lub jeżeli nieupoważniona osoba trzecia próbowała zalogować się do systemu za pomocą identyfikatora konta użytkownika Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny niż użytkownik zna kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, należy niezwłocznie powiadomić nas pisząc do nas na adres Wsparcie techniczne: pl.support@honor.com, czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach 09:00-18.00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.


 1. Usługi Platformy Honor

Jeżeli użytkownik otrzymał konto członkowskie, Honor zobowiązuje się do udostępnienia funkcjonalności, takich jak zmiana adresu wysyłki powiązanego z kontem członkowskim lub zarządzanie zamówieniami. Jeśli użytkownik zamierza uzyskać dostęp do Platformy jedynie jako gość, Honor udostępni funkcjonalności, takie jak zakup produktów lub sprawdzenie statusu zamówienia.

Osoby małoletnie poniżej 18 roku życia mogą dokonywać zakupów na Platformie wyłącznie pod kierunkiem i nadzorem opiekuna, w przeciwnym razie Honor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko i zobowiązania z tego wynikające, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.


 1. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Platformie oraz wszystkich materiałów na niej publikowanych, w tym między innymi tekstów, obrazów, muzyki, filmów, animacji, znaków towarowych, wzorów, wykresów, interfejsów wizualnych i kodu, które są chronione przez różne prawa własności intelektualnej i traktaty na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnej części treści z Platformy w celach komercyjnych bez uzyskania wcześniejszej stosownej licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane, w tym usuwać informacji o prawach własności z takich kopii, a także nie wolno wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Jakiekolwiek użycie inne niż zgodne z Regulaminem jest zabronione. W przypadku naruszenia Regulaminu, zgoda na korzystanie z naszej Platformy automatycznie wygasa i użytkownik ma obowiązek natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały z naszej Platformy.

 1. Licencja na rzecz firmy Honor

Podczas gdy prawa autorskie użytkownika chronione przez obowiązujące prawo pozostają nienaruszone, niniejszym użytkownik przyznaje firmie Honor niewyłączne, ogólnoświatowe, stałe prawo do treści użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne lub konieczne do świadczenia usług Platformy lub w innych publikacjach firmy Honor za darmo, w tym między innymi na innych stronach internetowych, w materiałach reklamowych, filmach, zdjęciach itp.

 1. Obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przez cały czas Regulaminu oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Nie wolno używać żadnych narzędzi do hakowania, stosowania mechanizmów typu „deep-link”, „page-scrape”, „robotów”, narzędzi typu „spider” ani innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych, aby uzyskać dostęp, zdobyć, skopiować lub monitorować dowolną część Platformy lub jej zawartości, lub w jakikolwiek sposób odtworzyć lub obejść strukturę nawigacyjną lub prezentację Platformy lub jej zawartości, aby uzyskać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały, dokumenty lub informacje za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Platformy. Honor zastrzega sobie prawo do zakazania takich działań. Nie wolno podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla infrastruktury Platformy lub naszych systemów lub sieci, lub jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z Platformą lub z firmą Honor.

Użytkownik zobowiązuje się NIE zamieszczać jakichkolwiek materiałów lub wypowiedzi, które mogą być uznane za niestosowne. W szczególności materiały lub wypowiedzi użytkownika NIE MOGĄ zawierać:

(1) przekleństw

(2) treści pornograficznych

(3) języka przemocowego

(4) nękania, zastraszania lub działań mobbingowych wobec osoby lub grupy osób;

(5) treści, które mają na celu wykorzystanie innych osób

(6) powielania lub popierania przemocy, rasizmu, dyskryminacji

(7) istotnych naruszeń obowiązującego prawa lub uprawnień innych osób (np. znaki towarowe, prawa autorskie, przepisy o nieuczciwej konkurencji itp.)

(8) reklamy produktów innych niż produkty firmy Honor

Honor może w każdej chwili, według własnego uznania, zablokować, usunąć lub zmodyfikować wypowiedzi, które naruszają powyższe zobowiązania, zablokować lub usunąć konto użytkownika lub całkowicie anulować/zablokować dostęp.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie na własny koszt odpowiedniego połączenia internetowego, które jest wymagane do korzystania z Platformy.

 1. Oświadczenie o ochronie prywatności

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

HONOR NIE OBIECUJE, ŻE PLATFORMA LUB JAKAKOLWIEK TREŚĆ, USŁUGA LUB FUNKCJA PLATFORMY BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE, LUB ŻE WSZELKIE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE KORZYSTANIE Z PLATFORMY ZAPEWNI OKREŚLONE WYNIKI. PLATFORMA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ ZAPEWNIANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZYSTKIE INFORMACJE PODANE NA PLATFORMIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA. HONOR NIE MOŻE ZAPEWNIĆ, ŻE JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB DANE, KTÓRE UŻYTKOWNIK POBIERA Z PLATFORMY, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB ZANIECZYSZCZEŃ LUB SZKODLIWYCH FUNKCJI. HONOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. HONOR ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PLATFORMY LUB USŁUG HONOR. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY I WSZELKICH PLATFORM POWIĄZANYCH. JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z PLATFORMY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY LUB TAKICH TREŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE ŚRODKÓW PRAWNYCH JEST CZĘŚCIĄ UMOWY POMIĘDZY JEJ STRONAMI.

W zakresie dozwolonym przez prawo powyższe wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie do wszelkich szkód, zakresu odpowiedzialności lub obrażeń spowodowanych brakiem wykonania, błędem, pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub użyciem, niezależnie od tego, czy chodzi o naruszenie umowy, delikt, zaniedbanie czy inną przyczynę powództwa.

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo, w żadnym wypadku Honor nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek odszkodowania z tytułu szkód pośrednich, wynikowych, odszkodowania za straty moralne, kary lub odszkodowania dodatkowego, w tym między innymi z tytułu utraconych zysków i szkód spowodowanych naruszeniem zobowiązań do zachowania poufności wskutek zaniedbania, nawet jeśli Honor został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

 1. Linki do innych stron

W przypadku, gdy nasza Platforma zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach referencyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako nasza aprobata dla tych stron lub informacji, które można z nich uzyskać. Nie mamy kontroli nad zawartością takich stron lub zasobów. Sugerujemy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami korzystania wydanymi przez poszczególne podmioty.

 1. Postanowienia różne

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu angielskiemu, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz przepisów dotyczących konfliktu przepisów/wyboru prawa. Jednakże żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może pozbawić Użytkownika ochrony przyznanej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w miejscu zwyczajowego pobytu Użytkownika.Historical Version
20210716
Historical Version